Austrian

Práva cestujúcich

  1. Informácie o letoch a rezerváciách Pri vykonávaní otázok alebo rezervácii letu v cestovnej kancelárii v Európskej únii má každý cestujúci právo na získanie neutrálnej a správnej informácie. Pokiaľ si cestujúci nežiada inak, cestovná kancelária musí poskytnúť neutrálnu informáciu z počítačového rezervačného systému, inými slovami, informácie o rôznych cestách zoradené v nasledujúcom poradí:

lety bez medzipristátí, priame lety s medzipristátiami bez zmeny lietadla, nepriame lety, všetky dostupné letové tarify od rôznych leteckých spoločností, ako sú zobrazené. Cestovná kancelária musí cestujúcemu priamo poskytnúť prístup k informáciám v počítačovom systéme, ak si to vyžiada, buď umožnením nahliadnutia na obrazovku alebo ich vytlačením.

Či už je let rezervovaný prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo priamo u leteckej spoločnosti, cestujúci musí byť informovaný o všetkých dostupných informáciách v počítačovom systéme o: identite leteckej spoločnosti, ktorá skutočne prevádzkuje let (ak sa líši od toho, ktorý je uvedený na letenke);

zmene lietadla v prípade medzipristátí, medzipristátiach, prepojeniach, ktoré vyžadujú presuny medzi letiskami.

  1. Oznámenie práv cestujúcich v prípade dlhých meškaní, zrušenia letov a odmietnutia nástupu na palubu kvôli nadbytočnému rezervovaniu Táto informácia je povinná v súlade s Nariadením (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady.

Rozsah Platí nasledujúce nariadenie:

pre lety odlietajúce z letiska nachádzajúceho sa v Spoločenstve a pre lety prevádzkované leteckým dopravcom Spoločenstva odlietajúce z letiska nachádzajúceho sa v tretej krajine na letisko umiestnené v EÚ, (pokiaľ nezískali výhody alebo kompenzáciu v tej tretej krajine); za podmienky, že cestujúci majú potvrdenú rezerváciu na príslušnom lete a dostavia sa na odhlásenie v stanovenom čase; vo vzťahu k zrušeniam z dôvodu nevykonania letu, ktorý bol predtým plánovaný a na ktorom bola rezervovaná aspoň jedna miestenka; iba pre cestujúcich cestujúcich za cenu priamo alebo nepriamo dostupnú verejnosti a pre cestujúcich, ktorým boli vydané letenky v rámci programu vernosti zákazníkov alebo iného obchodného programu; keď sme prevádzkovým leteckým dopravcom. Meškania Ak sa dôvodne očakáva, že let bude meškať oproti jeho plánovanému času odletu

(a) o dve hodiny alebo viac v prípade letov s dĺžkou 1 500 kilometrov alebo menej; alebo (b) o tri hodiny alebo viac

alebo (b) o tri hodiny alebo viac v prípade letov medzi 1 500 a 3 500 kilometrami; alebo (c) o štyri hodiny alebo viac v prípade všetkých letov s dĺžkou viac ako 3 500 kilometrov, ponúkame vám bezplatne:

jedlo a občerstvenie v rozumnom vzťahu k času čakania; a možnosť kontaktovať vaše plánované miesto určenia pomocou telegrafu, faxu, telefónu alebo e-mailových správ. Keď je dôvodne očakávaný čas odletu aspoň deň po predtým ohlásenom čase odletu, ponúkame vám aj, v závislosti od miestnej dostupnosti:

ubytovanie v hoteli v prípadoch, keď sa stane neplánovaný prestup na jednu alebo viac nocí nevyhnutným, a dopravu medzi letiskom a miestom ubytovania. Keď meškanie trvá aspoň päť hodín a rozhodnete sa necestovať na meškajúcom lete, ponúkame vám vrátenie plnej ceny letenky za cenu, za ktorú bola zakúpená, za neuskutočnenú časť alebo časti cesty a za už uskutočnenú časť alebo časti, ak let už neslúži žiadnemu účelu vo vzťahu k vašemu pôvodnému cestovnému plánu.

Máte právo na kompenzáciu

(a) 250 EUR za všetky lety s dĺžkou 1 500 kilometrov alebo menej (b) 400 EUR za všetky lety v rámci Európskej únie na vzdialenosť viac ako 1 500 km a všetky ostatné lety na vzdialenosť medzi 1 500 km a 3 500 km, (c) 600 EUR za lety s dĺžkou 3 500 kilometrov alebo viac. ak vaše príchod na letisko určenia mešká viac ako tri hodiny a meškanie nie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktoré nebolo možné predísť prijatím všetkých rozumných opatrení. Takéto okolnosti zahŕňajú zlé poveternostné podmienky, politickú nestabilitu, štrajky, bezpečnostné riziká a neočakávané nedostatky v bezpečnosti letu, napríklad.

Zrušenie V prípade zrušenia letu vám ponúkame nasledujúcu pomoc:

I. Možnosť výberu medzi:

(a) vrátenie plnej ceny letenky za cenu, za ktorú bola zakúpená, za neuskutočnenú časť alebo časti cesty a za už uskutočnenú časť alebo časti, ak let už neslúži žiadnemu účelu vo vzťahu k vášmu pôvodnému cestovnému plánu; alebo (b) prepravu pod porovnateľnými dopravnými podmienkami na vaše konečné miesto určenia v najbližšej možnej dobe; alebo (c) prepravu pod porovnateľnými dopravnými podmienkami na vaše konečné miesto určenia v neskoršom termíne podľa vášho pohodlia, za predpokladu dostupnosti miest. II. Ponúkame vám tiež bezplatne:

jedlo a občerstvenie v rozumnom vzťahu k času čakania; a možnosť kontaktovať vaše plánované miesto určenia pomocou

V tomto prípade, prosím, kontaktujte nášho najbližšieho zástupcu.

Oznámenie podľa Článku 16 Nariadenia (ES) č. 261/2004 a Nariadenia č. 542 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (príslušné orgány a informácie) 2015 (pre všetky sťažnosti týkajúce sa Nariadení (ES) 261/2004 a (ES) 1107/2006)

Zodpovedný za dotazy a sťažnosti spotrebiteľov týkajúce sa Nariadení:

Agentúra pre práva cestujúcich (APF) Telefón: +43 1 5050707 740 (10:00 do 12:00 pondelok až piatok)

www.apf.gv.at/de/flug.html 3. Kompenzácia v prípade nehody Cestujúci lietajúci s leteckou spoločnosťou Európskej únie dostanú plnú kompenzáciu v prípade nehody, nezávisle od jej miesta, a majú nárok, ak je to potrebné, na zálohové platby na riešenie okamžitých ekonomických ťažkostí.

Neexistuje žiadny limit na finančnú zodpovednosť leteckej spoločnosti Európskej únie za kompenzáciu za smrť, zranenie alebo akékoľvek iné telesné poškodenie cestujúceho. Inými slovami, neexistuje horný limit sumy, ktorá môže byť vyžiadaná. Akonáhle bude určená osoba oprávnená na kompenzáciu, letecká spoločnosť musí urobiť zálohovú platbu do 15 dní na riešenie okamžitých ekonomických ťažkostí. V prípade smrti nesmie byť táto zálohová platba nižšia ako 15 000 špeciálnych výberových práv (SDR) – približne 20 000 EUR – na cestujúceho. Na zjednodušenie rýchleho vyriešenia menších nárokov až do 100 000 špeciálnych výberových práv (približne 130 000 EUR) môžu letecké spoločnosti Európskej únie obmedziť alebo vylúčiť svoju zodpovednosť len v prípade, že škoda bola spôsobená (úplne alebo čiastočne) nedbanlivosťou cestujúceho, ktorý bol zranený alebo zabitý.

  1. Letecké cesty ako súčasť balíkovej dovolenky Vzdušní cestujúci cestujúci ako súčasť balíkovej dovolenky alebo zájazdu rezervovaného v Európskej únii majú právo na presné informácie od organizátorov o ich výlete. Máte tiež jednoznačné práva týkajúce sa plnenia zmluvy.

Destinácia, trasa a dopravné prostriedky použité na dovolenku musia byť jasne a presne popísané v cestovnom letáku. Informácie v letáku sú záväzné pre organizátora. Organizátor musí písomne oznámiť časy a miesta prestupov a prepojení pred odchodom. Zákazník má právo previesť svoju rezerváciu na inú osobu. Cena stanovená v zmluve sa nemôže zmeniť, pokiaľ podmienky zmluvy výslovne neurčujú inak. Organizátor je zodpovedný vo všetkých prípadoch neplnenia zmluvy, takže problémy s leteckou časťou zájazdu alebo dovolenky by sa všeobecne mali riešiť priamo s organizátorom. Organizátor bude konať v mene cestujúceho pri jednaniach s leteckou spoločnosťou. Vynucovanie práv cestujúcich Vyššie uvedené práva cestujúcich sú stanovené priamo právom EÚ alebo vnútroštátnymi zákonmi, ktoré implementujú smernice EÚ. Preto musia letecké spoločnosti, cestovné kancelárie, organizátori zájazdov a všetky ostatné podniky zapojené do poskytovania leteckej dopravy dodržiavať ich.

Prvá vec, ktorú by mal cestujúci urobiť, je kontaktovať leteckú spoločnosť alebo organizátora balíkovej dovolenky. Ak cestujúci má pocit, že boli porušené jeho práva, mal by kontaktovať príslušný orgán zodpovedný za leteckú dopravu alebo ochranu spotrebiteľa (pozri podrobnosti nižšie). Keď cestujúci utrpel škody preto, že právo Spoločenstva nebolo rešpektované, môžu existovať dôvody na súkromné právne konanie na vnútroštátnych súdoch. Organizácie na ochranu spotrebiteľa a práva cestujúcich môžu tiež ponúknuť poradenstvo a pomoc. Cestujúci môže tiež informovať Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu Európskej komisie o priebehu jeho sťažnosti: Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu Rue de la Loi/Wetstraat 200 1049 Brusel Fax: +32 2 299 1015 Email: tren-aprights@cec.eu.int

Zodpovedný za dotazy a sťažnosti spotrebiteľov týkajúce sa Nariadení: Agentúra pre práva cestujúcich (APF) Telefón: +43 1 5050707 740 (10:00 do 12:00 pondelok až piatok) www.apf.gv.at/de/flug.html

  1. Ďalšie práva Letecká doprava podlieha zmluve, ktorá stanovuje určité práva pre cestujúcich. Požiadajte leteckú spoločnosť alebo svoju cestovnú kanceláriu o kópiu zmluvy o preprave.

Podľa medzinárodných dohôd je letecká spoločnosť zodpovedná za škodu spôsobenú meškaním, pokiaľ nedokáže, že urobila všetko, čo bolo v jej rozumných možnostiach, aby predišla škode alebo že to bolo nemožné. Je tiež zodpovedná za stratu alebo poškodenie batožiny. Viac informácií získate u svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárie.

Nariadenie EÚ o kompenzáciách za lety Nižšie nájdete Nariadenie EÚ o kompenzáciách za lety č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady: